top of page

BESKJED FRA ERKEENGELEN MICHAEL * LM-2-2011

DERE UTVIKLER DERES EGET SOLLYS

KANALISERT GJENNOM RONNA HERMAN

Kjære mestere, Skaperens åndedrett er eksistensens drivstoff og dere er flammen den nærer. Det er viktig at dere forstår at dere utvikler deres eget individuelle SOLLYS, som er en refleksjon av deres egen Gudeessens. Den menneskelige intellektuelle tankeprosess må utvikles utover språkets begrensninger. Det finnes store mengder med informasjon som venter på menneskeheten via inspirasjonen. Dere må utvikle deres intuitive egenskaper for å motta visdommen fra det Kosmiske Rådet av Lys. Det vil ikke komme utenfra deg. Det vil strømme opp inne fra deres eget Hellige Sinn og Hellige Hjerte. Dere må rekke opp og gripe det, for det vil ikke komme strømmende ned i de Jordlige plan og søke dere opp.

Moden åndelighet er ikke en ubevisst erfaring. Dere må utvikle en selvnærende Guddommelighet hvor dere konstant puster den rike Praniske Livets Pust/Adamantine Partikler til Skaperessensen slik at dere kan motta åndelig næring fra Livets Elv via det Åttende Chakra, deres Sjelestjerne. Den styrkende Uendelighetspusten åpner veier som fører til multidimensjonale nivå av Skaperbevissthet. Dere må utvide deres indre perspektiv etter som dere gradvis forandrer deres vei/måte å tenke og oppfatte på. Skaperens Ånd kan ikke isoleres. Ånden gjennomtrenger allting som eksisterer på en eller annen måte. Dere må utvide deres bevissthet til å omfatte Skapelsens storhet.

Dere må akseptere det fakta at Hjertekjernen til vår Far/Mor Gud er brennpunktet og grunnlaget for alle religioner. Det er ikke dogme, overtro, regler og restriksjoner, men kjærlighet, kraft og perfeksjon som resulterer i muligheten til å skape og glede seg over verdener med skjønnhet, balanse og harmoni. Når Guds sinn og hjerte manifesteres i dere, blir dere fasett av den Kollektive Messias. Dette er den kreative oppfyllelsen av skjebnen deres.

Dere er en Gnist av Skaperen – et manifestert Guddommelig fasett av bevissthet – et Stillpunkt i Skapelsen. Enten beriker dere verden som dere bor i eller så hjelper dere til å forurense den. Hvor lys og varm er deres Hellige Ild? Skinner den klart og varmer hjertene til andre? Eller er det en matt flamme, ikke sterk nok til å varme dere egne hjerter? "Kaldhjertet" er ikke bare et uttrykk assosiert med en sann Bærer av Guds lys. Dere reiser kanskje gjennom skyggenes land sammen med dem som hjalp til med å skape dem eller vandrer dere i glede fra strålingen til Gudelyset.

Alle av dere er kjente med de Tolv Strålene med Gudebevissthet som dere for øyeblikket strever for å integrere og kreve som deres egne. Men det har vært en veldig viktig fasett av Skapelsen som har vært holdt borte fra massene helt til nå. Alle manifesteringer i Omniverset er laget av organisert Energi fra Hjertekjernen til den Øverste Skaper. Det er en Mesterskaperkjerne av Kosmisk Bevissthet som inneholder en tildeling av den Fulle Spektrumessensen til den Øverste Skaper.

Far og Mor Gud i dette universet ble gitt en del av disse Skaperegenskapene, kvalitetene og dydene. Det er hovedkilden av Skaperbevissthet i dette universet, og alt er balansert – alt er likt – alt er harmonisk. Før Gudestrålene fra vår Far/Mor Gud ble strålt ut i det store tomrom, ble et uregnelig antall kraftfulle Øverste Skaperstråler sendt ut i det kosmiske tomrom. Disse Skaperstrålene ble store områder med rom med forskjellig Lystetthet og timebevissthetsceller som inneholder uendelige Guddommelige skjema av materielle verdensmuligheter. Det er Lysmembraner som skaper barrierer slik at det kan være en bestemt avgrensning mellom hvert subunivers. Disse Lyslinjebarriærene kan ikke gjennomtrenges eller krysses uten spesiell Guddommelig dispensasjon. Noen av disse større Skaperstrålene er mye videre enn andre og det var også et antall tynne membraner med Lys som inneholdt tidscellekoder inne i Lyspyramider. Det er levende pyramider med Lys/liv inne i hvert energifelt og dimensjonale rom av Skapelse. Skaperlyset strømmer ut fra de pyramideformede skattekamrene med Lys for å bli benyttet av Elohim og Formenes Byggere for å lage nye kreative skapelser som bestemt av vår Far/Mor Gud. Hver stjerne i galaksen er et knutepunkt av energivibrasjon. Hver person fungerer som en levende stjerne i stand til å motta og sende harmoniske frekvensvibrasjoner i samsvar med hans/hennes bevissthetsnivå. Som dere nå er oppmerksomme på, kalles disse frekvensene deres Sjelesang. Dere er et Lyspunkt, en vibrerende Gnist av det Guddommelige. Dette universet er laget av en gigantisk, Himmelsk Sjelesang.

Fra Hjertekjerneessensen til vår Far/Mor Gud, ble Essensen til Sønn/Datter Samskaperne manifestert. Disse fantastiske Vesen er nedstegne brytninger av kraft og majestet fra våre Gudeforeldre – akkurat som vår Far/Mor Gud er nedsteget brytning av den Øverste Skaper.

Det er tre hoveddivisjoner innenfor dette spesielle univers. Våre forklaringer er kraftig forenklet, for skaperprosessen er altfor komplisert å forstå for det menneskelige sinn.

1. Fra Essensen inne i Mesterkjernen av Kosmisk Bevissthet (nevnt ovenfor), ble det skapt et bestemt antall underunivers innenfor dette universets hele med både feminine og maskuline egenskaper, dyder og kvaliteter av Guddommelig Lys i perfekt balanse og likhet.

2. Uansett når størstedelen av underuniversene ble skapt, var de dominerende kreftene til den kreative prosessen tildelt enten maskuline eller feminine egenskaper av Skaperbevissthet. I halvparten av de underuniverselle Guddommelige Kopier/planer, ble Far/Sønnens kvaliteter med Guddommelig vilje, kraft og hensikt, mentale og utover fokuserte egenskaper til Skaperen lagt vekt på, mens Mor/Datter egenskapene med medfølelse, nærende, intuisjon og innover fokuserte kvaliteter bare var i en støtteposisjon.

3. Det er også et likt antall underunivers med Mor/Datter kvaliteter og egenskaper i en lederrolle, mens Far/Sønn egenskapene tok en sekundær posisjon. Har vi ikke fortalt dere at dette universet kunne vært kalt et univers med store og unike mangfold? Det ble skapt som et univers-itet for læring for dere, Stjernefrøene fra Omniverset. Nødvendigvis, uansett ble ubestemmelige variasjoner og mangfold i Skapelsen laget, slik at Skaperen kunne eksperimentere med ubegrensede variasjoner av SEG SELV.

Vårt eget underunivers har hovedsaklig en Far/Sønn universell erfaring fra sin begynnelse. Vår Mor Gud og de vakre Gudinnekvalitetene har alltid vært til stede, men ikke i den fulle glorie og Essens av hennes Eksistens. Tiden er nå inne for at Mor/Datter og Far/Sønn aspektene av Skaperen returnerer til likhet i partnerskap. Dette er den fantastiske utviklingsprosessen som nå er i gang innenfor hele dette universet og innenfor all dets skapelse. Alle dimensjoner og underdimensjoner inneholder en uendelig mengde med Felt eller Stadier av Bevissthet, fra et nesten totalt stadium av ubevisst oppmerksomhet av selvet, til det ultimate stadium av absolutt oppmerksomhet, I AM THAT I AM av vår Far/Mor Gud. Oppvåkningen av Selvet fra et ubevisst stadium av Væren er et av de mest dramatiske steg i menneskehetens utviklingsprosess. For å bli Selvbevisst, må dere lære å leve i øyeblikket, eller NÅ’et som det har blitt kalt. For å få erfaring og visdom, må dere tenke på hva dere ønsker å huske, hva som dere ønsker å bevare i deres minnebank. Den ubevisste Selv personen driver tilfeldig gjennom livet, vanligvis uten tanke for hva konsekvensene av hans/hennes handlinger vil være – tilsynelatende kastet rundt av skjebnens innfall.

Dere, som søkere på Veien, må bli initiert inn i de Pyramidiske Lysfunksjoner før dere kan avansere til neste utviklingsnivå; den neste tidscellebevissthet. Menneskelig skapelse er bare en liten del av en mye større og storslått skapelsesprosess. Det er derfor vi har lagt så mye vekt på å skape deres personlige Lyspyramide i den femte dimensjon, og hvorfor vi har gitt dere ganske detaljerte instruksjoner på hvilke forskjellige Lyspyramider som er tilgjengelige for dere og viktigheten som de spiller i oppstigningsprosessen. Dere ble kalt Stjernefrøet for en årsak, for når dere returnerer til Selvmestring, vil dere begynne prosessen med å skape Krystalline Frø Livskoder, en ny utviklingsprosess for å brukes til den neste kommende Gylne Galaksen. Denne prosessen er en del av Hjulet innenfor Hjulet Kreative Prosess som vi vil gjøre kjent for dere i den nærmeste framtid. I mellomtiden ber vi om at dere studerer hva vi har gjort kjent for dere og anstrenger dere å få det universelle skjema som vi bestemt har skapt i deres sinn, slik at dere vil være i stand til å forstå den neste fasen med fantastiske kosmiske hendelser som brettes ut foran deres øyne.

SPØRSMÅL: “Noen mennesker synes å komme inn i dette livet med åpenbare gaver: healing, psykiske muligheter osv. Hvordan vet den gjennomsnittelige personen hva som er hans/hennes gave og som skal tilbys menneskeheten når de ikke er klar over dem selv, annet enn et brennende ønske om å være til tjeneste i sammen med andre Lysarbeidere?”

RONNA’S SVAR: “Kjære hjerter, det er svært få mennesker som er oppmerksomme på sine kreative/åndelige gaver tidlig i livet. Det er kanskje en interesse eller et ønske om å lære eller perfeksjonere visse talent; uansett hver en som jeg kjenner har måttet erfare mange fasett i livet, så vel som mange prøvelser og tester, for gradvis, over tid, å utvikle sine talent. Selv om jeg hadde noen åndelige erfaringer på forskjellige tider i gjennom livet, utviklet jeg ikke noe intenst ønske om å søke åndelig visdom før jeg var sent i femtiårene. Gavene kommer gradvis, etter hvert som dere søker å balansere og harmonisere mange fasett av deres Væren. Ett fasett av deres Høyere Selv, venter alltid på å bli forbundet med dere eller å ta bopel inne i deres Hellige Hjerte, og med hver nedlastning av deres Sjeleselv, blir mer og mer gaver/talent/visdom gjort tilgjengelig for dere.

Det kreves arbeid, pliktoppfyllelse og bestemthet; uansett så kan jeg attestere, det er vel verdt forsøket. Vi er på Jorden som samskapere med vår Far/Mor Gud. Åndens gaver er tilgjengelig for alle av oss, men vi må gjøre arbeidet og vende oss innover og strekke oss oppover for å motta dem. Kjære Michael har fortalt oss flere ganger

“Gi slipp på de ting i livet som dere ikke ønsker, mens dere søker på å utvikle talentene deres og finne lidenskapen deres. Om dere ikke gjør mer enn å bli et Fyrtårn av Kjærlighet/Lys, slik at dere kan skinne strålingen fra vår Far/Mor Gud ut i verden, så er det nok”.

SOM ET RESULTAT AV OVENSTÅENDE SPØRSMÅL, GA ERKEENGELEN MICHAEL OSS: DE FIRE HOVEDKATEGORIER AV LIVSLEKSJONER:

* Dere må kople dere på, utvikle og perfeksjonere gavene og talentene som dere bringer fram for å erfare i dette livet. Det vil være en vekt på, et ønske eller foretrekning om å perfeksjonere visse underliggende talent og evner. Uansett, må dere gjøre forsøket og ta den tid som behøves for å bli utlært i hvert forsøk. Av og til vil en person som er godt på veien til mestring, inkarnere med visse geniegenskaper som han/hun har perfeksjonert i tidligere liv. Dette skjer oftere og oftere med gamle Sjeler som inkarnerer i disse akselererte tider med forandring.

* Det vil være noen negative egenskaper og avhengighets vaner som vil være tyngende, slik at dere kan forløse dem, modifisere dem eller forfine dem og dermed returnere til balanse og harmoni, slik at dere kan begynne på prosessen med Sjeleutvidelse og Selvoppmerksomhet.

* Det vil være ting som dere ikke liker eller som dere vil ha sterke meninger om, ting som dere ikke godtar og som kan forårsake disharmoni og gjøre dere ulykkelige eller ukomfortable. Noe av dette vil være ting som dere ikke kan forandre, og derfor må dere akseptere dem eller gjøre det beste ut av situasjonen eller forholdet.

* Uansett, den viktigste livsleksjonen er å streve etter å engasjere deres Sjeleselv og begynne på reisen med å gjenforene de mange fasettene av deres Guddommelige natur; så vil alt annet følge.

Mine tapreste, vi vet at det kan være mye smerte, ubehag og frykt etter som dere beveger dere gjennom disse akselererte prosessene som forårsaker at dramatiske forandringer nå skjer utover hele deres verden. Dere skal vite at sammen skal vi overkomme all motgang. Vår oppgave er å åpne veien for enhver kjær Sjel som uttrykker ønske om å returnere til harmoni. Dere skal vite at hver av dere gjør en forskjell. Når dere tviler, behøver inspirasjon eller styrke, kom til deres Lyspyramide og vi vil gi dere mot, løfte dere opp og inspirere dere. Når dere føler dere ensomme eller uelsket, flytt inn i deres Hellige Hjertesenter og vi vil vente der for å fylle dere med strålende kjærlighet fra vår Mor/Far Gud.

JEG ER Erkeengelen Michael.

*** 27, 28 OG 29 MAI 2011 * ATLANTA, GA * VINDENS RETUR* SJELEFAMILIEGJENFORENING ** Lørdag og Søndag: ERKEENGELEN METATRON /TYBERONN OG ERKEENGELEN MICHAEL/RONNA vil dele mye av den kosmiske informasjonen som nå blir gjort kjent gjennom det Kosmiske Rådet av Lys. Dette er spennende tider og vi er velsignet med ubegrensede muligheter til å utvide vår bevissthet og å bli sanne Kosmiske Tjenere av Lys. Vennligst bli med oss om Ånden leder deg til å gjøre det. Vi vil alle være velsignet. Fredag 27. mai: RONNA OG RANDY MONK * VEKK DEN INDRE MESTEREN* ÅPNING TIL KANALISERING* TELEPATISK KOMMUNIKASJON* Forbindelse med det Kosmiske Rådet av Lys*** Begrenset plass, så registrer tidlig* FOR FULLSTENDIGE DETALJER SE: www.RonnaStar.com * www.Earth-Keeper.com* www.TimelyGuidance.comeller ring Cindy: +1775-856- 3654 begin_of_the_skype_highlighting              +1775-856- 3654      end_of_the_skype_highlighting* Man.* Ons.* Fre. * 10-2 PM PST for reklame eller for å registrere dere til fredagens seminar med Ronna og Randy. Registrer for Lørdagens og Søndagens seminar på: www.Earth-Keeper.com

** NY: BOK FEM * ÅPENBARTE KOSMISKE SANNHETER FOR DEN OPPSTIGENDE MENNESKEHETEN** Erkeengelen Michaels siste bok med beskjeder gir oss universell visdomslære som opprinnelig bare var reservert for de mest initierte på retreat og hellige visdomsskoler. VIL DU LIKE Å: Åpne portalene til ditt Hellige Hjerte og Hellige Sinn for å gjenforene dere til multifasettene av deres Guddommelige Selv? * Helbred, harmoniser og bring nytt liv til deres fysiske, mentale og følelsesmessige kropper? * Lære å kople på det kosmiske lageret av overflod og velstand? * Å kreve deres åndelige visdom, etter hvert som dere lærer å omgås deres Høyere Selv? * $25 Pluss porto og frakt* $6 USA * $12 Canada og Mexico * $14 Internasjonalt.

SPESIALTILBUD: Så lenge lageret rekker. Bestill ÅPNING TIL KANALISERING og motta i gave Lyn McClains 21 siders OPPSTIGENDE ENERGISSYSTEMBEHANDLINGER (Behandling en til fem). **NY** BLI EN KOSMISK TELEPAT OG EN VERDENSTJENER** ÅPNING TIL KANALISERING** Utvidet bevissthet og mental telepati er deler av deres Guddommelige arv. Uansett, denne egenskapen må aktiveres på ny og praktiseres hvis dere ønsker å be en dyktig og klar kanal. Fordi dette er så kritiske tider for menneskeheten og Jorden, oppmuntrer Erkeengelen Michael oss alle til flittig å streve etter å åpne våre “private kommunikasjonslinjer” til de høyere sfærer. En viktig del av Selvmestringen er å utvikle muligheten til å forbinde og samarbeide med deres Beskyttelsesengler, deres Åndelige Guider og Himmelske Lærere. Derfor, under Erkeengelen Michaels og det Kosmiske Rådets veiledning, har jeg blitt instruert i å tilby verdifull informasjon til alle de trofaste elevene på Veien. ** ÅPNING TIL KANALISERING * 160 Sider med viktig informasjon * $20 US Pluss porto og frakt via Priority Mail * $6 US * $12 Canada * $ 14 Internasjonalt

** STEMMEGAFLER * For personlig bruk eller som et hjelpemiddel til din healing/terapi * Motta Erkeengelen Michaels informasjon om BIOENERGETICS * SOLAR HARMONICS * HOLOGRAPHIC VIBRATIONAL REPATTERNING for å balansere chakrasystemet og også informasjon om hvordan stemmegaflene skal brukes ** SOLAR HARMONIC SPECTRUM (Sett med 8 stemmegafler, fulle oktav). Alle sett kommer i en fløyelspose. Utsalgspris $164 * SPESIELT NEDSATT PRIS FRA STAR QUEST: $140 * ENGLESTEMMERE, SETT MED TRE KRYSTALLSTEMMERE: $55 * KROPPSTEMMERE, SETT MED 2 STEMMERE, C & G: $45 *SPACE CLEARING KIT: $35* Skriv, ring eller besøk vår hjemmeside for porto og frakt og for å bestille. www.RonnaStar.com * +175-856-3654


© Kanalisert gjennom Ronna Herman *Kopier fritt og del videre. Uansett, jeg krever den universale kopirett for disse artiklene i navnet til Erkeengelen Michael. VI TILBYR ERKEENGEL MICHAEL BESKJEDER PÅ VÅR WEBSIDE SOM EN GAVE; UANSETT VERDSETTER VI DERES BIDRAG FOR Å HJELPE OG BETALE DE LØPENDE UTGIFER OG PORTOKOSTNADER FOR DE GRATIS KJÆRLIGHETSGAVENE VI SENDER RUNDT I VERDEN. Gi et Bidrag
Translated by Bente.Bakke bente.bakke@telia.com

Subscriptions via post: $25 per year USA * $28 Canada * $36 Overseas
I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. At Archangel Michael's request, for over eleven years, I have given permission to copy or translate his messages and share them with your friends. The messages are posted on our web site every month in English, Dutch, Spanish, French, Italian, Portuguese and Swedish. You may read and download them free of charge from my site, however, we do appreciate your love offerings to assist us in distributing AA Michael's beautiful messages to people around the world. Your loving donations to assist in our work are greatly appreciated! Ronna

bottom of page