top of page

VISDOMSUNDERVISNING FRÅN ÄRKEÄNGEL MICHAEL * 11-2019

VAD GÖR NI MEDAN NI VÄNTAR PÅ ATT STIGA UPP?

Kära mästare, när vi övervakar era framsteg, mäter ”Ljus-kvoten” i era tankemönster, och observerar hur modiga och ståndaktiga ni är i er strävan att integrera de fantastiska energierna av Skapar-medvetande, vi  är mycket nöjda, lika väl som förbluffade, över era häpnadsväckande framsteg. Malströmmen av negativa tankeformer som har virvlat runt i de tre lägre astralplanen, och som har påverkat mänskligheten under eoner av tid, ersätts gradvis med upplyftande tankeformer av hopp, inspiration, glädje. Detta kommer att tillåta att verkligheten av brist bara är en obalanserad, negativ tankeform, som kan ersättas av en försäkran om att överflöd är allas Gudomliga födslorätt. Allt ni behöver göra för att kräva ert arv är att acceptera som er sanning att ni värdiga, och sedan befästa den verkligheten via era positiva tankar, gärningar och handlingar.

 

En fantastisk ny vision, en kraftfull möjlig framtid för mänskligheten och Jorden, väntar på ert inträde i den Femte-Dimensionella miljön. Den stärks och förstoras stund för stund. Det är en framtid  där hela mänskligheten, lika väl som mineral, växt, djur, människo, Deva och Elemenatal-rikena fridfullt kommer att samexistera på Jorden. Föreställ er en Jord som är jungfrulig i sin skönhet, och som har rent gnistrande klart vatten och ren hälsosam luft att andas. Det kommer att vara en värld av överflöd och riklighet, där ingen kommer att lida brist på adekvat mat, skydd eller möjligheter. Det kommer att vara en värld där olika raser, kulturer, övertygelser och traditioner äras och respekteras - där ingen försöker tvinga hans/hennes övertygelse på andra, eller förnekar andra rätten att leva sina egna sanningar och följa sina egna sedvänjor.

 

När fler och fler av långsamt drar tillbaka er uppmärksamhet från de gamla själv-begränsande tankeformerna, upplöses de gradvis och blir ineffektiva. Har vi inte berättat för er igen och igen, ”era tankar har energi - positiv eller negativ- och det ni fokuserar på, förstärker ni?

 

Många av er är så fångade i önskan att uppstiga, och att leva i ett förmodat paradis av högre dimensioner, så att ni glömmer och bortser från skönheten, glädjen och fördelarna med att uppleva  storheten och undret i resan. Varje fas av nytt medvetande har sina speciella mirakel och fördelar, som  ska njutas och uppskattas. Varje gång ni frigör någon gammal själv-begränsande, smärtsam tankeform, vana eller disharmoniska inre energier, transformeras ni, och ni tar bort en liten (eller stor) del av er förklädnad, vilket tillåter er att integrera en annan Facett av ert fantastiska Guds Jag. När ni gör det, skapar ni gradvis ett nytt starkare jag, och en ny verklighet öppnas för er där ni har tillgång till många nya koncept, lika väl som många nya talanger, och er känslighet för Andens utsökta nyanser utvecklas mirakulöst runt omkring er.

 

De av er som har följt vår undervisning under åren är medvetna om att det stora temat för den Andliga/mänskliga erfarenheten på Jorden har varit separation, dualitet och polaritet, med ett slutligt mål att återvända till balans, harmoni och enhet med ert multi-dimensionella Jag, och enhetsmedvetande med ALLT.

 

Var och en av er fragmenterade era Gudomliga Jag till hundratals av individuella Gnistor av medvetande när ni reste ut för att fullfölja Skaparens Gudomliga Mandat, ” Gå ut och skapa  nya världar utan slut i mitt namn”. Längs vägen glömde många av er att den Universella Lagen säger, ” Man måste uppleva det som man har skapat”.

 

Den stora mängden av sökare som har gått tillbaka till vägen, som leder till harmoni och återförening med Anden, har primärt gjort det för att var och en av er blev trötta på smärta och lidande i det förflutna. Och så, ert Själs-jag fick slutligen er uppmärksamhet så att ni var redo att lyssna på Adens viskningar. De av som ihärdigt sökte er egen högre sanning, och har försökt att leva och exemplifiera den sanningen, skördar nu belöningarna. Ni lär er att ni har kontroll, och att ni inte kastas runt av ödets nycker. Ni blir inte straffade eller belönade av någon, för ni har insett att ni är ansvariga för er tankar och handlingar, och ni skapar er egen verklighet - ALLTIHOP - via de harmoniska eller disharmoniska frekvensmönster som ni sänder ut. Ni har slutligen insett att ni inte ger upp något, utan när ni allierar er vilja med Skaparens Vilja, bereder ni väg för obegränsade mirakel och möjligheter att komma in i ert liv.

 

Vi har grundligt diskuterat kring att föra alla Facetter av era multipla chakrasystem tillbaka till harmoni, och vikten av  att integrera och balansera dygderna, egenskaperna och attributen av  Guds-Medvetandets Strålar. Om någon enda Facett av er Varelse är obalanserad,  kan ingen av de andra fungera med maximal potential. Ni är ämnade att vara en sammansatt Ande/mänsklig varelse med ett förenat medvetande. I de flesta mänskliga varelser, har de fysiska sinnena och kroppens begär överskuggat de mera subtila sinnena i den andliga naturen.

 

En person som lever till det mesta i en mental värld missar hjärtats mirakel, styrka och glädje, förfinade känslor och Själen. En person som drivs av hans/hennes känslor lever i en instabil värld, som inte har något fundament eller struktur, och är känslig för de emotionella topparna och dalarna i vardagliga händelser och de runt omkring han/henne. En person som har frånkopplats från Anden lever ett liv utan hopp, och vad än han/hon kan uppnå eller samla i den fysiska världen,  lever han/hon i en existens som inte ger näring till Själen, ett liv utan lystern av varande, hjärtlig tillfredställelse. Mänskligheten har fokuserat på andens känslor under tusentals år, och har försummat vetenskapen eller de mentala aspekterna av andlighet.

 

Universum och hela skapelsen fungerar under de omutliga Universella Lagarna som den Högsta Skaparen stiftat. Känn lagarna och lev i harmoni med dem, och ni kommer att existera i allians med Skapar Vilja. Som ett resultat, kan ni vara säker på att Universums hela skönhet, gåvor och överflöd kommer att vara ert.

 

Att återvända till inre harmoni och balans i vad vi kallar de fyra lägre kroppsliga systemen, fysiska, mentala, emotionella och andliga, är nästa viktiga steg efter att man nått en förståelse om  varje chakras energier, egenskaper och attribut och  hur de påverkar de fyra kroppsliga systemen.

 

Det är viktigt att ni stimulerar och arbetar på er emotionella intelligens och er mentala intuition. Ni behöver omdefiniera er förändrade ego-begärs kropp, och åter etablera den rätta relationen mellan ert ego och ert Själs-jag. Egot blev skapat för att fungera under vägledning av själen, inte det motsatta, då ni bör fokusera er uppmärksamhet på er inre värld av verklighet istället för den yttre världen. Ni kommer inte längre att leta efter en händelse, en person eller någon sak som kan ge er en stunds tillfredsställelse eller lycka - saker som vanligen är flyktiga, och ofta inte uppfyller era förväntningar. När ni vänder er inåt för att få bekräftelse på ert självvärde och ge näring till er andliga längtan, kommer ni att koppla er till flödet av obegränsad näring.

 

Många av er har valt att uppleva starka Första, Tredje eller Femte Strålens energier, vilka ofta leder till en tendens att fungera nästan enbart inom den vänstra (mentala) hjärnhalvans struktur, med ett linjärt, utåtriktat, analytiskt sinne. Ett viktigt fokus i era livsläxor är att lära er använda den abstrakta/emotionella vänstra hjärnhalvans struktur, och att utforska och integrera de emotionella facetterna av er natur.

Andra Strålens människor burkar vara mera balanserade i sin kroppsliga natur, då de utforskar och använder både de högra och vänstra hjärnhalvorna, men det är inte alltid fallet. Men, de som har valt att uppleva och balansera de Fjärde, Sjätte och Sjunde Strålarna i detta liv är benägna att mest fungera i den högra hjärnhalvans struktur, och de tenderar att vara mycket emotionella till sin natur. Deras värld upplevs ofta som en emotionell berg och dalbana, och det är mycket svårt att hitta balans eller leva i en harmonisk existens.

 

Ert mål är att blanda och harmonisera de stora kroppsliga chakrorna i er fysiska varelse - att balansera era mentala och emotionella energifält och Överlysa dem med er Andliga Essens. Vi kommer att definiera varje kategori så att ni snabbt kan identifiera vad ni behöver fokusera på och rätta till.

 

MENTALT KROPPS FOKUS * När den mentala kroppen är det stora fokuset, är övertygelser, attityder, och kunskap hämtade från textböcker och historiska/traditionella fakta utan fördelen av emotionell eller andliga bekräftelse. Man tenderar att vara mycket analytisk, ofta rigid, dömande, och man måste upprätthålla intellektuell kontroll. Man har begränsad visionär förmåga, och man tror bara på det som är påtagligt och det som kan bevisas vetenskapligt.

 

EMOTIONELLT KROPPS FOKUS * När den emotionella kroppen är den drivande kraften, är man sårbar för de starka emotionella strömmarna i massmedvetandet och ert förändrade ego. Ni måste undersöka och upptäcka hur emotionerna driver och kontrollerar er genom era önskningar och behov, och ni måste noggrant undersöka era motiv.

 

MENTAL KROPP  ÖVERLYST AV ANDLIGA KROPP * Ni har lärt er att använda visdomen i ert super-medvetna sinne när ni integrerar alla attribut, egenskaper och dygder hos er Guds Stråle och Själs Stråle, och ni har lärt er att fokusera på  NUETS Stilla Punkt. Ni har fulländat processen att hela det förflutna, skisserat framtiden, och lever i stundens kraft.

 

EMOTIONELL KROPP  ÖVERLYST AV ANDLIG KROPP * När de mentala och emotionella kropparna är harmoniserade, kommer ni att ha lärt er att lita på er mentala intuition när ni försöker bekräfta och integrera de högre sanningar  som ni har tillgång till under ert eviga sökande efter Upplysning. Ni bekräftar era sanningar genom ert hjärta/Själens övervakning, och sedan lever ni efter dess sanningar eter bästa förmåga. Nya expanderade tankar och koncept blir normen.

 

EMOTIONELL / MENTAL KROPPS ENHET = EMOTIONELL INTELLIGENS * De emotionella energier som ni strålar ut tillsammans med er fokuserade avsikt är några av de viktigaste komponenterna i skapelseprocessen. När det råder en balans av kraft mellan era emotionella och mentala kroppar, börjar processen av att förstå er själva, och ni lär er att identifiera den drivande kraften bakom era handlingar. Ni lär er att harmoniera er vilja med Guds vilja när ni börjar förstå hur de Universella Lagarna fungerar. Det önskade läget är emotionell opartiskhet, när ni rör er lugnt och säkert mot era önskade mål.

 

ANDLIG / MENTAL KROPPS MEDVETANDE * När ni börjar att använda ert Själs-Jags intelligens, kopplar ni er till de obegränsade möjligheterna i den Kosmiska Strömmen av Gudomligt Ljus. Ni lär er att kringgå förvrängningarna i de Tredje/Fjärde Dimensionerna när ni skapar och använder er Pyramid av Kraft/Ljus i den Femte Dimensionen. Det är då som miraklen verkligen börjar hända, och ni kommer att veta utan tvekan att ni är i partnerskap med Anden i era strävanden.

 

ANDLIG / EMOTIONELL KROPPS MEDVETANDE * Kärlek mildrar era känslor, och och även om ni fortfarande har en mänsklig natur, har ni lärt er urskillning, och ni blir oengagerad i  alla de negativa livsdraman som pågår runt omkring er. Ni ser nu på händelser i livet från en högre utsiktspunkt - det hos en Själv-mästare.

 

HARMONISERAT ANDLIGT/ MENTALT / EMOTIONELLT / FYSISKT MEDVETANDE *  Ni tar nu emot näring från er inre Ande, och från vår Fader/Moder Gud via er Guds Stråle. Ni slutar att leta i det yttre efter bekräftelse på ert självvärde. Ni upplever inte längre de branta höjderna och dalarna utan befinner er i ett tillstånd av glädje eller lycka. Ni lär er att leva i världen, omgärdar av  en sfär av Kärlek/Ljus av högre frekvens som ni har skapat, och ni expanderar ert medvetande till att innefatta den stora variationen av multi-dimensionella uttryck som nu är tillgängliga för er.

 

Ni lever nu i ett uppstiget medvetandetillstånd och ni förenar er med de många Facetterna av ert Guds Jag. Ni lämnar ett tillstånd av att bli och uppnår ett tillstånd av VARANDE. Ni har utvecklat klart seende och en ren avsikt, och dimman av illusion påvekar er inte längre. Ni formar och skapar era högsta visioner och önskningar från lagret av Gudomlig omanifesterad potential, och ni lever i harmoni med hela Skapelsen.

 

Ni utvecklar en säker vetskap om att ni kan, har eller kan bli vad ni än kan föreställa er, om ni är villiga att göra ansträngningen för att uppnå era mål. Ni har lärt er att lita på era änglahjälpare, och ni får styrka och näring från deras närvaro. Ni kommer då att ses och definieras som en förenad, strålande ANDLIG VARLSE I MÄNSKLIG FORM.

 

Modiga hjärtan, vi kan erbjuda er redskap och kunskap, och vi kan uppmuntra och inspirera er; men, ni måste vara villiga att vända er kunskap till visdom, och utföra de nödvändiga åtgärderna för att återta  er Gudomlighet och och det heliga tillstånd som väntar er. Jag är er trogna kompanjon på resan, och ni är omätligt älskade. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

UTSÄNT GENOM RONNA VEZANDE * STAR*QUEST*

www.StarQuestMastery.com

 

RONNA / HELIG SKRIVARE

 

SKAPAR ESSENS ** ENERGI FÄLT AV LJUS I PRYRAMIDFORM:

Vår Fader-Moder Gud, Elohim, och Ärkeänglarna skapade levande Pyramider av Ljus på varje nivå av Skapelsen så att vi kan få tillgång till Minnes Frö Atomer av Vit Eld (Adamantine Partiklar av Skapar Essens).  Dessa livgivande former ger tillträde till de frekvenser av Ljus, som är nödvändiga komponenter så att vi, som mänskliga varelser, kan återvända till ett tillstånd av högre medvetande - vårt Gudomliga Tillstånd.

 

ETERISK KROPP:

Det gyllene eteriska nätet innehåller den perfekta planen för den mänskliga kroppen - det är den osynliga kopin av den fysiska kroppen, som också är känd som astral kroppen eller den eteriska kroppen. Den innehåller planen för våra tre lägre fysiska kroppar. Den ger näring till och vitaliserar den materiella formen, och den kontrollerar matsmältnings och assimilations-processen. Den reparerar också de skador i den fysiska formen som orsakas av livets ”slitage”. Den eteriska kroppen är minnes-kroppen, och den är mottaglig för våra tankar och känslor - både positiva och negativa. Sjukdom eller försvagning visar sig först i den eteriska kroppen, och infiltreras sedan gradvis till det fysiska kärlet. Det är också sant att balanserande och harmoniserande av den fysiska kroppen börjar i den eteriska kroppen, och sedan gradvis manifesteras i den fysiska kroppen.

 

VÅR MENTALA KROPP ÄR EN TRENINGHET AV MEDVETANDE SOM BESTÅR AV:

Det medvetna sinnet, vilket består av den intuitiva högra hjärnhalvan, och den linjärt tänkande, resonerande,analytiska vänstra hjärnhalvan. Sinnet kontroller hjärnan, som skapades för att vara en förlängning av det supermedvetna sinnet och vår ÖverSjäl/ Högre Jag. Det undermedvetna sinnet eller vårt subjektiva sinne registrerar och lagrar allt som vi upplever: det vi ser, hör, tänker och känner emotionellt. Det undermedvetna sinnet tar allt bokstavligt. Det spelar ingen roll om vi upplevt en händelse eller bara tydligt föreställt oss den; det undermedvetna sinnet registrera det som ett faktum. Det är därför det är så viktigt att förändra negativa, försvagande gamla minnen till positiva minnen. Våra tankar och intentioner resonerar till specifika frekvenser, och genom att ändra frekvensmönstren som vi projicerar genom  att använda viljekraft och medveten ansträngning, kan vi skapa livet, fysisk hälsa och de omständigheter som vi önskar.

Det supermedvetna sinnet: När vi höjer våra frekvensmönster och vibrationsfält av medvetande, kan vi koppla oss till högre och högre nivåer av skapar-medvetande. Det supermedvetna sinnet har ett direkt flöde av visdom från det Gudomlig Sinnet, när vi väl har rensat de statiska förvrängningarna i pelaren av Ljus som kopplar oss till våra Högre Jag  och till ÖverSjläen / Högre Jaget och vår Femte-Dimensionella Heliga Triad.

 

Kära vänner: Under dessa pressande tider av dramatiska förändringar, kaos och oro, är det viktigare an någonsin att vi förblir CENTRERADE I HJÄRTAT OCH SJÄLS-FOKUSERADE. De tankar vi tänker och de känslor vi känner skapar orsak och verkan effekten av karmiska reaktioner i vår världsliga erfarenhet. När vi höjer våra vibrationella mönster och återvänder till harmoni i våra emotionella och mentala kroppar, stiger vi av karmahjulet och når ett Tillstånd av Nåd.  Jag har integrerat mer och mer av den älskade ÄÄ Michaels ord av visdom i min ”minnesbank av kunskap”. Detta har hjälpt mig mycket med att förstå mina egna ” egenheter och försvagande vanor” så att jag nu har visdomen och  verktygen för att gradvis ” bemästra mitt öde”. Min innerliga önskan är att denna ” Visdoms-undervisning” kommer att hjälpa er att gå framåt enkelt på vägen av upplysning. För evigt kärlek och änglavälsignelser, Ronna.

 

 

Förmedlat genom Ronna / Helig Skrivare * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, Vezane, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, tillägg  eller utdrag är gjorda, och författarskapet tillskrivs, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

bottom of page